dimecres, 24 d’abril del 2024

23 Concurs i Exposició de Pintura al Passeig de Sant Joan de Barcelona. Any 2024. BASES per participar

 

19 Juny 2024. Hi ha 80 inscrits.  S'allarga un primer termini de la inscripció fins el 22 de juny.


BASES PER PARTICIPAR A LA 23 EDICIÓ DE L’EXPOSICIÓ I CONCURS DE PINTURA AL PASSEIG DE SANT JOAN DE BARCELONA. ANY 2024

        Presentació

Aquesta exposició/concurs està organitzada amb motiu de la Festa Major del barri del Camp d’en Grassot-Gràcia Nova i convoca l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. El concurs s’organitza en dues seccions, una anomenada “general” i l’altra anomenada ”aficionats”. Entenem per “aficionats” aquells artistes que porten molt poc temps exercitant-se en l’art de pintar, però aquesta és una consideració subjectiva que cada participant decideix lliurement. Entenem per secció “general” a la resta d’artistes, no cal que siguin professionals que poden viure del seu art, tothom està convidat a gaudir d’aquesta exposició-concurs. Les diferències entre ambdues seccions són les mides mínimes de les obres que es presenten -més petites en aficionats- , i els premis atorgats, -vegeu els apartats corresponents-. Els concursants  decideixen a quina secció es presenten. El lloc de l’exposició/concurs serà al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers d’Indústria i de Mallorca. L’Associació assignarà un número entre 1 i 100 que correspondrà a un espai específic per exhibir les obres de entre 2 i 4 tanques metàl·liques. Els dies seran el 28, 29 i 30 de juny de 2024.

 

        Obres

Per concursar s’han de presentar un mínim de 2 obres i un màxim de 4.

 

        Mides:

Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a 73 x 54 cm o superfície equivalent (3.942 cm2)

Secció aficionats: la mida màxima serà igual a la de la secció general; la mida mínima no serà inferior a 46 x 33 cm o superfície equivalent (1.518 cn2)

 

        Tècniques

Es podran presentar obres a l’oli, acrílic i tècniques mixtes. També aquarel·les però que estiguin ben protegides i l’autor se’n faci responsable.

 

        Forma de presentació

Totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o bé a un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any). Si les obres són col·lectives es poden firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres de l’any 2021 o posteriors.

 

        Com participar  i dates d’inscripció

5.1 Obert a tothom amb 18 anys o més i que, en la modalitat que participi, no hagi estat guanyador del primer premi en edicions anteriors. Inscripcions obertes fins el 19 juny 2024.

5.2 En primer lloc s’ha d’emplenar un formulari online a l’enllaç aqui, per accedir al formulari cal obrir un correu electrònic que serà de referència per la inscripció. També trobareu l’accés a http://concursdepintura.blogspot.com/. Si es necessita més informació caldrà adreçar-se directament al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan (Passatge d’Alió, 12, baixos, Barcelona 08037) o be escriure a expoconcurspsj@gmail.com.  3 En segon lloc cal fer una aportació de 5 € en concepte de drets de participació i compromís d’assistència. L’abonament es farà al cte. ES1130250002481433343915 indicant nom i 23 Concurs Pintura. Si s’arriba al nombre màxim de participants es bloquejarà l’opció d’inscripció online i es donarà a conèixer al bloc del concurs.

5.4 El nombre màxim de participants previst és de 100; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat dels elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.

5.5 El dia 22 de juny de 2024 es publicarà la relació de participants acceptats de cada secció a http://concursdepintura.blogspot.com/.

 

        Muntatge i presència durant els dies de l’exposició/concurs

6.1 L'exposició/concurs es farà a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers d’Indústria i de Mallorca, segons les necessitats.

6.2 Els concursants hauran de presentar-se el divendres 28 de juny de 2024, entre les 15 i les 17h al bulevard central del Passeig de Sant Joan, a la cruïlla amb el carrer d’Indústria. En aquell moment l’organització assignarà a cada participant les tanques i espais per a exposar.

6.3 L'organització facilitarà als participants un suport per penjar les obres consistent en tanques metàl·liques enreixades d'una alçària de 1,60 m x 1,50 m -o 1,80 m- llarg, sumades diverses  tanques -en funció del proveïdor-; el concursant disposarà, com a mínim, de 3,6 m lineals de llargària per penjar les seves obres. Els autors d'obres de gran format ho hauran de tenir present i avisar amb antelació l'espai necessari i caldrà escriure a l’Associació a expoconcurspsj@gmail.com per tal que es pugui estudiar la seva disponibilitat. a 7,2 metres lineals per exposar. L'ordre dels quadres exposats ho estableix el concursant. Els quadres estaran acompanyats d'una cartel·la que indiqui: Artista; títol de l'obra; tècnica; mida, any de realització, a l'extrem dret de la cartel·la es pot incloure un codi QR que remeti a més informació de l'obra. El suport de la cartel·la, tipus de lletra i mida ho estableix cada concursant però es recomana Calibri 15.

6.4 L’Associació posa a disposició dels concursants el seu local al Passatge d’Alió, 12, baixos, per a qui vulgui dipositar les obres -sempre sota la seva responsabilitat- les nits entre els dies 28 al 30 de juny. Quant a les obres de grans dimensions, els autors tindran l’opció de portar-les al local abans del 28 de juny, a fi i efecte de facilitar el desplaçament i participació des del primer dia. Sempre, però, caldrà abans sol·licitar una cita per accedir al local, adreçant-se per correu electrònic a expoconcurspsj@gmail.com.

6.5 Horari dels tres dies de l’exposició/concurs: el divendres 28 de juny de 15 a  17h acollida de participants 17h a 21 h exhibició; el dissabte 29 juny de 17 a 21h  i el diumenge 30 de juny de 17 a 19 h. El jurat pot declarar fora de concurs el participant que no tingui les obres exposades en l’horari establert.

6.6 Lliurament de premis i diplomes de participació: es farà el diumenge 30 de juny a partir de les 19:30h al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, davant el monument a Anselm Clavé.

6.7 Durant els dies de l’exposició/concurs no es podran vendre obres ni fixar directament cartells amb preus, però sí es permetrà fixar cartel·les (15 x 6 cm) al costat de cada obra amb la següent informació: nom de l’artista, títol de l’obra, mides i tècnica emprada; a més a més es podrà incloure a l’extrem dret de la cartel·la un codi QR que remeti a un espai web amb més dades sobre l’obra i el preu si es creu adient. Es podran fer tractes verbals amb possibles compradors però s’hauran d'executar després de donar-se a conèixer els resultats del concurs i un cop hagi finalitzat l'exposició.

 

        Anirà a càrrec del concursant

7.1 Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra a la tanca metàl·lica (ganxos, bagues, cartel·les descriptives de l’obra, etc.).

7.2 Anirà a càrrec seu, o de la persona a qui delegui, el trasllat de les seves obres al lloc de l’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats durant tot el període de l’exposició/concurs.

7.3 La vigilància i el trasllat de les obres exposades durant l’horari establert aniran a càrrec dels propis artistes o d’una persona delegada per ells. L'organització no es farà responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades.

7.4 En una situació d’adversitat climatològica, el dissabte 29 de juny els participants hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, o a un local que s’indicarà el primer dia de l’exposició/concurs, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

 

        Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs

El jurat és independent de l’Associació. Estarà format pels experts que seran anunciats al blog de l’exposició/concurs http://concursdepintura.blogspot.com/ amb uns quinze dies d’antelació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per a premiar les obres. Podrà declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu.

 

        Premis i reconeixements

Es donarà a conèixer el veredicte del jurat el diumenge 30 de juny 2024 a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé.

 

Premis Secció general

 

1.    Primer premi de 2.000 € bruts (es farà retenció fiscal),més un rellotge que aporta Joieria Miralles i un diploma acreditatiu. L'obra premiada quedarà com a propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.

2.    Segon premi de 300 € bruts Patrocina Eix Sagrada Familia  diploma acreditatiu.

3.    Tercer premi de 100 € i diploma acreditatiu.

4.    Premi Mercat Abaceria Els tres premiats tindran una exposició individual de 4 setmanes  cada ú a la sala polivalent del Mercat Abaceria  

5.    Premi Ajuntament de Barcelona Districte de Gràcia. Els tres premiats tindran una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia

6.    Premi Patricia Cancelo.  L'artista Patricia Cancelo, escultora, pintora, galerista i periodista, en acord amb la resta del jurat, atorgarà a un dels premiats l'opció de participar, sense cost, en una exposició col·lectiva a la seva galeria "Patricia Cancelo ART GALLERY.BCN", durant els dotze mesos següents a la finalització d'aquest concurs.

7.    Premi Facultat de Belles Arts (UB): entre els participants que siguin o hagin estat estudiants de qualsevol facultat de Belles Arts, el jurat elegirà aquells artistes que tenen qualitat per participar a l’exposició col·lectiva “Nous Talents” (data a determinar) a la sala d'exposicions de la Facultat de BB.AA. (UB). El jurat decidirà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin. La vigilància de la sala serà responsabilitat compartida dels artistes. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició. Els premiats que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets.

8.     Maset Vins i Caves aporten una ampolla de cava a cada ú dels tres premiats.

 

 

Premis Secció aficionats

 

1.    Primer premi de 300 €. Patrocina Òptica & Audiologia Universitària (Passeig de Sant Joan, 168)i diploma acreditatiu.

2.    Segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques reconegudes que ofereix la botiga Barna Art (carrer de Còrsega, 394) i diplomes acreditatius.

3.    Premi Centre Cívic La Sedeta, una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Cívic La Sedeta

4.    Maset Vins i Caves aporten una ampolla de cava als tres guardonats.

 

 

Col·laboradors i patrocinadors de la 23 edició de l’Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan de Barcelona:

Associació de Comerciants MERCAT ABACERIA CENTRAL; Bar PIETRO; BARNA ART; CINEMES  GIRONA; DESMO MOTO; L’EIX SAGRADA FAMÍLIA; EL BOTIJA SL, Operador Logístico; FARMÀCIA MIGUEL CATALÁN LLOBERA; FARMÀCIA BAILÈN; FARMÀCIA ENRICH; GARATGES I TALLERS MAS, SL; HORT de Sant Joan (fruita i verdura);  J. GALOPA; LLIBRERIA OBAGA; MIRALLES JOIERS; NOU CARS TALLERS S.L.; OPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITÀRIA; OPTICA OP; PASTISSERIA CASTELL DE SANT MEDIR; PUBLICITAT ROLDÓS (150 anys!); RESTAURANT LA FONT; RESTAURANT CALIU de GRÀCIA; RESTAURANTE LA SIRENA VERDE; TALLER DE MARCS ALLUM; TALLER DE MARCS Emmarcadors de Gràcia, S.L.; VEHICLES UVEENE; VEREMA I COLLITA FRIENDS; VINALIUM; VIVARI, Forn de pa i cafeteria; YOGAIA.

4 comentaris:

 1. Quiero participar este 2024

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola, has podido rellenar el formulario? Mira el apartado 5.2, en "aquí" te lleva al formulario para participar

   Elimina
 2. No veig la llista de participants

  ResponElimina
  Respostes
  1. yo ya la he consultado, es el ultimo blog q han publicado.

   Elimina

PREGUNTA: