dimarts, 16 de maig del 2017

BASES DEL XVII Concurs Exposició de Pintura al Passeig de Sant Joan, any 2017. Convocat.

Bases per participar a la

17a  EXPOSICIÓ  i  CONCURS
 DE  PINTURA 
AL  PASSEIG  DE  SANT  JOAN

Dies 30 Juny 1 i 2 de Juliol de 2017


Secció General: 1r Premi  1.500


Secció aficionats: 1r Premi  300


Associació de Veïns i Amics del Passeig
de Sant Joan de Barcelona


Amb el suport de: 


BASES

1 El concurs s’organitza en dos seccions, una “general” i una d’ “aficionats”. No hi ha cap requisit especial per concursar a una o una altre secció, mes enllà de les que es troben a les bases. L’espai per exposar és el mateix, les dos diferències a destacar són les mides mínimes i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. Obres a presentar en qualsevol secció: un mínim de dues i un màxim de quatre.

2 Mides: Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 cm x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 20F o equivalent a ( 73x60 cm). Secció aficionats:  mida màxima igual a la secció general;  la mida mínima no serà inferior a un 8F o equivalent (46x38cm).

3 Tècniques que es poden utilitzar: oli, acrílic i tècniques mixtes. Aquarel·les només protegides sota responsabilitat de lautor.

4 Forma de presentació: totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any), si les obres són col·lectives es pot firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres produïdes l’any 2014 o posteriors.

5 Com participar-hi  i dates d’inscripció:
(5.1) Obert a tothom major de 16 anys i que en la modalitat que participi no hagi guanyat el primer premi en edicions anteriors d’aquest concurs. Els guanyadors d’edicions anteriors poden exposar lliurement sense concursar.  
(5.2) Inscripcions fins el 25 de juny de 2017. Les dades bàsiques que es demanen estan indicades al final de les bases i són obligatòries, a més cal també lliurar una fitxa tècnica de les obres a presentar, fins el dia d’inici es poden canviar les fitxes tècniques i obres a presentar, no és obligatori, però sí útil, un breu currículum vitae, aquestes tres informacions s’han de lliurar a:  per e-mail a) avvaapsj@gmail.com;  b) fent arribar dites dades par correu ordinari a: l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan;  Passatge Alió, 12, baixos,  Barcelona 08037, o c) lliurant-les directament al local o a un dels membres de la Junta.
 (5.3) Cal fer un ingrés de 5 € en concepte de drets de participació i de compromís d’assistència.  L’abonament / transferència s’ha de fer al Cte. Ct. de La Caixa  ES75-2100-1394-28-0200045363. És fonamental indicar a l’ingrés o transferència el nom del participant  i 17è concurs de pintura. Els concursants rebran un correu de confirmació d’haver rebut la documentació.
(5.4) El nombre màxim de participants previst és de 90; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat d’elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.  
(5.5) El dia 27 de juny es publicarà la relació complerta de participants acceptats i secció a http://concursdepintura.blogspot.com/.

6 Muntatge els dies del concurs i exposició: 
(6.1) L'exposició i el concurs es fa a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret i Rosselló, segons les necessitats.
(6.2) Els concursants hauran de presentar-se el divendres 30 de juny, entre les 15 h i les 17h, al bulevard central del Passeig de Sant Joan cruïlla amb Indústria.  
(6.3) L'organització facilitarà un suport de tanca metàl·lica enreixada d'una alçada de 1,60 metres, per penjar-hi les obres. L'espai per exhibir les obres serà un total de 4,5m x 1,60m- per concursant (col·lectiu o individual). Els autors d'obres de gran superfície ho hauran de tenir present per ajustar el total d'obres presentades a l'espai disponible.  
(6.4) L'horari dels tres dies de exposició i concurs serà: el 30 de juny de 15h a 21h;  el 1r. de juliol de 17h a 21h i el diumenge 2 de juliol de 17h a 19h.  Lliurament de premis a partir de les 19:30 h.  
 (6.5) Durant els dies de l’exposició no es podran vendre obres, ni fixar cartells amb preus; qualsevol tracte verbal amb possibles compradors s'haurà d'executar després que es coneguin els resultats del concurs i hagi finalitzat l'exposició.

7. Anirà a càrrec del concursant:
(7.1) Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, cartel·les, etc.)
(7.2) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats de la mateixa durant el període del concurs.
(7.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari assenyalat. L'organització no es fa responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades.
(7.4) En una situació d’adversitat climatològica, els pintors hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada en una sala adequada que l’organització indicarà, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

8 Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs. El jurat és independent de l’Associació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres.

9  Premis i reconeixements:  es donarà a conèixer el  veredicte del jurat el diumenge 2 de juliol a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan, a l’espai que oportunament s’indicarà. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu
Premis

Concursants de la secció general opten als següents premis:

1.                Un primer premi de 1.500 €  bruts; un rellotge aportació Miralles joiers i diploma L'obra premiada en primer lloc quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.
2.                Segon premi de 300 €  i diploma
3.                Tercer premi de 150 € i diploma
4.                Els tres primers premiats tindran dret a una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia,  del 3 al 17 d’octubre 2017
5.                PREMI FACULTAT DE BELLES ARTS (UB): els millors classificats que siguin estudiants actuals o antics de la Facultat de Belles Arts exposaran de manera conjunta a la facultat. El jurat determinarà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin.
6.                El Club Verema i Collita & Friends ofereix el seu espai social (Plaça Joanic, núm. 3) als tres primers premiats per a realitzar una exposició col·lectiva o individual.

La secció aficionats opta als següents premis:

1.     Un primer premi de  300€  bruts i diploma
2.     Un segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques molt reconegudes que ofereix la botiga Barna Art  i diplomes.
3.     Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Civic La Sedeta, el mes de setembre.

El jurat podrà concedir els accèssits que cregui adients en les dues categories del concurs.
Dades a lliurar a l’Associació per poder concursar.

fins al 25 de juny de 2017, cal lliurar per e-mail a avvaapsj@gmail.com , o bé per correu ordinari, o directament al local de  l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan,  Passatge Alió, núm.12, baixos--08037 Barcelona les següents dades:1)     Indicar: Vull participar a la SECCIÓ  GENERAL         o  SECCIÓ AFICIONATS      .

2)     Nom i cognoms 
3)     Edat;
4)     Adreça;
5)     Població;
6)     Codi postal;
7)     Telèfon
8)     E-mail.
9)     NIF/Passaport;
10) Assenyala “si” o “no”  estudia, o ha estudiat algun curs a la facultat de Belles Arts  de la Universitat de Barcelona    Sí          No     .      

11)Altres centres que han contribuït a la formació artística:

12)Faci constar: “Accepto les bases de la 17è Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan 2017.”

Fitxa tècnica de les obres:
1)     títol de l’obra,
2)     mides en cm,
3)     tècnica,
4)     suport
5)     data,

(un model de fitxa tècnica es pot baixar del blog de l’associació http://concursdepintura.blogspot.com/.És optatiu lliurar també un CV

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PREGUNTA: